W ciągu ostatnich kilkunastu lat, w ofertach wielu uczelni pojawiły się liczne kierunki około prawnicze, pozwalające na zdobycie szczegółowej wiedzy, dotyczącej wybranej gałęzi lub rodzaju prawa. Doskonałym tego przykładem są dwie nowo powstałe specjalności na naszej uczelni WSB-NLU: Prawo w administracji oraz Prawo w biznesie. Studia te kompleksowo przygotowują młodych ludzi do podjęcia pracy w segmentach administracji, jak i do dalszego, efektywnego kształcenia.

Prawo w administracji – program i forma studiów

Prawo, specjalność Prawo w administracji to jednolite studia magisterskie, trwające 10 semestrów. Każdy student, któremu uda się ukończyć kierunek, może pochwalić się tytułem magistra, co umożliwia mu mocny start na ścieżce zawodowej, jak również podjęcie dalszych kroków kształcenia, to jest różnego rodzaju aplikacji prawniczych. 

W programie studiów znaleźć można zarówno zajęcia ogólne, gwarantujące solidne podstawy i ugruntowanie najważniejszej wiedzy z zakresu historii, teorii i filozofii prawa oraz jego poszczególnych gałęzi, jak również przedmioty specjalizacyjne. Studenci kształcący się na kierunku Prawo mają okazję poznać prawo rzymskie, prawo cywilne, kanoniczne, międzynarodowe czy podatkowe. Zyskują także szeroką wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz urzędniczego, a także z zakresu zarządzania mieniem publicznym i przygotowywania niezbędnych dokumentacji, dotyczących zamówień publicznych. Po ukończeniu kierunku, studenci doskonale wiedzą w jaki sposób działają samorządy terytorialne i na czym opiera się system zamówień publicznych w prawie polskim oraz prawie Unii Europejskiej. Znają podstawy ekonomii i potrafią przeprowadzić skuteczną, profesjonalną mediację. 

W jakiej formie nasi studenci mogą czerpać wiedzę i umiejętności od wykwalifikowanej kadry wykładowców WSB-NLU? Możliwości są dwie – mogą oni studiować w formie niestacjonarnej lub interaktywnej. Pierwsza z opcji to studia zaoczne, które oparte są na odbywających się 5 razy w ciągu semestru zjazdach, prowadzonych na terenie uczelni. Studia interaktywne to natomiast innowacyjne, przyszłościowe rozwiązanie, oparte na działaniu nowoczesnej platformy kształcenia Cloud Academy. Stworzony przez nas system umożliwia częściową skuteczną i efektywną naukę za pomocą platformy, z niemal dowolnego miejsca w kraju, jak i na świecie. Niezależnie więc od tego, gdzie akurat znajdują się nasi studenci, z pomocą Cloud Academy mogą oni wziąć czynny udział w zajęciach, posłuchać wykładu, czy nawiązać kontakt z jednym z wykładowców. 

Prawo w administracji – perspektywy zawodowe

Prawo w administracji na WSB-NLU to przyszłościowa specjalność, która otwiera przed swoimi absolwentami szereg różnych, atrakcyjnych możliwości zawodowych. Studenci, którzy ukończą jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia – a więc starania się o aplikację adwokacką, radcowską, sędziowską, czy prokuratorską – jak również podjęcia atrakcyjnej pracy w zawodzie. Niemal 90% naszych studentów bez trudu znajduje dla siebie w pełni odpowiadające im miejsce na rynku pracy. Absolwenci Prawa w administracji mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w:

  • instytucjach niepublicznych i organizacjach pozarządowych,
  • izbach gospodarskich,
  • związkach przedsiębiorców,
  • działach prawnych i prawno-administracyjnych firm i przedsiębiorstw,
  • instytucjach finansowych,
  • bankach i zakładach ubezpieczeń.